Công ty cổ phán Sài Gòn Milk

1/ Thực phẩm bổ sung GOTA SURE PROCARE tự công bố ngày 20/08/2018

2/ Thực phẩm bổ sung GOTA SURE PRESURE tự công bố ngày 20/08/2018

3/ Thực phẩm bổ sung GOTA SURE BONE OPTIPRO tự công bố ngày 20/08/2018

4/ Thực phẩm bổ sung GOTA SURE MEDICARE tự công bố ngày 17/08/2018

5/ Thực phẩm bổ sung GOTA SURE PROCARE tự công bố ngày 17/08/2018

6/ Thực phẩm bổ sung : Yến sào chưng sẵn vị hạt sen Netsure tự công bố ngày 23/10/2018